ZNALECKÁ ČINNOSŤ CENA:

Honorár (znalečné) za znalecké úkony je stanovovaný v súlade s právnymi predpismi SR - vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR číslo 491/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pri stanovení tarifnej odmeny za čiastkový úhon "ohodnotenia nehnuteľnosti" je aplikovaná tzv. podielová odmena. (prípadne cena dohodou)

V zmysle citovanej vyhlášky znalec môže požadovať pred vykonaním znaleckého úkonu preddavok v primeranej výške

STATIKA CENA

Cena projekčných prác je stanovená v zmysle aktuálneho odporúčaného cenníku stavebných prác a inžinierskych činností UNIKA (prípadne cena dohodou)