PODKLADY PRE VYPRACOVANIE POSUDKU(SÚDNO-ZNALECKÉHO POSUDKU)ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ

byt :

List vlastníctva-aktuálny,kópia katastrálnej mapy k pozemku pod domom bytom,doklad o veku domu - vydá správca domu , alebo kolaudačné-užívacie povolenie, nadobúdacie doklady k bytu

dom :

List vlastníctva-aktuálny,kópia katastrálnej mapy k pozemku pod domom ,doklad o veku domu - kópia kolaudačného(užívacieho povolenia) , projektová dokumentácia overená stavebným úradom, pokiaľ nejaká časť nie je k dispozícii prerokovať ďalší postup

pre iné stavby rozostavený dom , polyfunkčnú budovu, pozemky v zastavanom území obce a iné nespecifikované prípady je nutné podklady konzultovať

PODKLADY PRE VYPRACOVANIE POSUDKU (SÚDNO-ZNALECKÉHO POSUDKU)V ODVETVIACH STATIKA STAVIEB A POZEMNÉ STAVBY

Aj podklady pre tieto posudky je nutné konzultovať a líšia sa od prípadu k prípadu

ZOZNAM PODKLADOV POTREBNÝCH K POSUDKOM JE MOŽNÉ STIAHNUŤ VO FORMÁTE "PDF"

STIAHNUŤ"PDF"TU